Covid-19

Occannu una peste malaita est’arribada
iscuriendu su celu cun aria e temporada
e amelessada cun tronusu e lampusu.
D’anti inzerriau virus incoronau
e paridi ci cun sa morti si siada accordau.
Intimoriusu e spantausu,
ad’accorrau a tottusu in domu
e no si lassada essiri raramenti,
cun su coru ci picchiada allestru allestru.
Su Papa, in Santu Perdu, a solu adi pregau
implorendu su Sennori de fairi passai custu disisperu.
Attrudiusu funti is ominisi ci si creianta onnipotentisi.
Immoi, issus puru, binti dolori e timoria fetti,
poita in sa contonada du adi una pantusima niedda
ci arregordada a tottusu sa farci frullana.
Sperendu ci su Deusu nostu iscurtidi
is orazionisi de su Papa e de is peccadoris tottusu,
no si perdonidi e c’istesidi sa pesti,
in s’anima nostra una luxi ada a torrai a fairi craru a bellu a bellu

di Federica Murgia – Martzu 2020

Leave a Reply

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124